Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
śnieg
-2°C
Powróć do: Zabytki

Dotacje na Zabytki

Przyznane dotacje w 2021 roku:

-

 

Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 r. - do 1 marca 2021 r.

 

Uchwała Nr XIII/119/12 z 12 marca 2012 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Szydłowo.
pobierz

 


Informuję, iż wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Szydłowo składa się do dnia 15 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Szydłowo, pok. nr 10,
Wsparcie w zakresie wniosków o udzielenie dotacji: pok. 4, tel. 672115553


Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych,  który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) wpisane są  do rejestru zabytków  terenie Gminy Szydłowo,
2) jest w złym stanie technicznym,
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Szydłowo .


Wnioskodawcy
O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.

 

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działanie zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt.7-15,

17) zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Wysokość dotacji

 

Dotacja z budżetu Gminy Szydłowo na wykonanie prac lub robót budowlanych może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

 

W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Szydłowo wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

Wymagane dokumenty

 
1. Aktualny wypis z rejestru zabytków
2. Dokument potwierdzający posiadanie przez  wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
3. Harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót
4. Pozwolenie konserwatora zabytków  na prowadzenie prac (jeżeli jest wymagane)
5. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane)
6. Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 123 poz. 1291) – dotyczy tylko przedsiębiorców

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji nastąpi w drodze uchwały Rady Gminy Szydłowo.

 


 

Rozliczenie dotacji

Dotacja udzielona Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej w wysokości 15 000 zł została wykorzystana w całości.

Zakres prac obejmował obróbki blacharskie, uzupełnienie i odnowienie tynków, malowanie elewacji wieży i frontu południowego kościoła. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok