Gmina Szydłowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w działaniach dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030

Zaproszenie do wzięcia udziału w działaniach związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030 

Szanowni Państwo,

Gmina Szydłowo przystąpiła do prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do:

·         Zgłaszania pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

·         Wzięcia udziału w warsztatach pozwalających na określenie potrzeb i problemów obszaru rewitalizacji.

Poniżej znajdą Państwo informacje o każdym z wymienionych działań, wraz z mapami poglądowymi obszaru rewitalizacji, terminami poszczególnych wydarzeń oraz powiązaną dokumentacją.

Nabór pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Gmina Szydłowo ogłasza nabór pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które posłużą w celu opracowanie koncepcji działań przewidzianych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030.

Nabór pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne prowadzony jest w terminie od 08 kwietnia 2024 r. do 25 kwietnia 2024 r. 

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Na terenie gminy wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący część miejscowości: 

·         Stara Łubianka, 

·         Tarnowo, 

·         Zawada,

·         Gądek,

·         Kłoda,

·         Róża Wielka. 

Granice podobszarów rewitalizacji stanowią załącznik w postaci map poglądowych dołączonych do niniejszego ogłoszenia. 

W ramach środków na działania rewitalizacyjne wspierane będą w szczególności przedsięwzięcia obejmujące:

a)       Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków (w tym: budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków), obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:

•         remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń, (wył. jako element proj.)

•         remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodnokanalizacyjnych w budynkach, (wył. jako element proj.) 

•         zagospodar. przyległego terenu: np. budowę, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewital.), (wył. jako element proj.) 

•         zakup niezbędnego wyposażenia. (wył. jako element proj.) 

b)      Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym w szczeg. tworzenie albo modernizacja terenów zielonych, czy inwestycje w przestrzeń publiczną związane z adaptacją miast do zmian klimatu w celu zmniejszenia tzw. miejskiej wyspy ciepła) lub adaptacja tych przestrzeni (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego); 

c)       Poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu w tym:

•         wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego);

•         w zakresie polityki bezpieczeństwa (np. monitoring, oświetlenie) oraz reagowania na różnego rodzaju zagrożenia w przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego);

d)      Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

Ponadto można zgłaszać pomysły na przedsięwzięcia i projekty uzupełniające o charakterze społecznym, integracyjnym, środowiskowym oraz inne pomysły, które przyczynią się do rozwiązywania problemów występujących na obszarze rewitalizacji.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza.

Zgłoszenia można dokonywać:

1. wypełniając elektroniczny formularz na stronie:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_szydlowo_nabor_projektow

2. przesyłając wypełniony formularz (w załączniku) bezpośrednio na adres email: urzad@szydlowo.pl

3. dostarczając osobiście formularz w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Szydłowo Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo

Co istotne, przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być zlokalizowane na wyznaczonych w gminie podobszarach do rewitalizacji – mapę podobszarów znajdą Państwo poniżej. 

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo.

Warsztaty projektowe
W trakcie naboru pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne przewidziano realizację warsztatów projektowych, które odbędą się w dniu 9 kwietnia 2024 r., o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo 

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną wyniki dotychczasowych prac nad dokumentem oraz przeprowadzona zostanie dyskusja na temat problemów, potrzeb i potencjałów podobszarów rewitalizacji.

W załączeniu:

  • Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji: załącznik do pobrania - formularz_zgłoszeniowy  
  •  Mapy wyznaczonych podobszarów rewitalizacji: załącznik do pobrania - Mapy
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności