Gmina Szydłowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do CEIDG

(Wypełnianie wniosku w wersji papierowej; lista skrócona)

Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o wpis w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli Cię dotyczą.

01. Rodzaj wniosku

03. Dane wnioskodawcy

- 1. Płeć

- 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości

- 2b. Seria i numer dokumentu tożsamości

- 3. PESEL

- 4. NIP

- 5. REGON

- 6. Nazwisko

- 7. Imię pierwsze

- 10. Imię ojca

- 11. Imię matki

- 12. Miejsce urodzenia

- 13. Data urodzenia

- 14. Posiadane obywatelstwa

- 15. Oświadczenia

04. Adres zamieszkania wnioskodawcy

06. Firma przedsiębiorcy

- 06.1. Przewidywana liczba pracujących

- 06.2. Rodzaje działalności gospodarczej symbol (5-znakowy) wg PKD 2007 – należy wybrać kod przeważający

07. Nazwa skrócona

08. Data rozpoczęcia działalności

10. Adresy związane z działalnością gospodarczą

- 10.1. Adres do doręczeń

- 10.2. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w...

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- 12.1. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- 13.1. Oświadczam, że...

- 13.2. Oświadczam, że przekroczyłem(am) kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

- Jestem ubezpieczony za granicą

17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu skarbowego

22. Prowadzę zakład pracy chronionej

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Artur Kamiński – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 2) lub telefonicznie pod nr: 67 211 55 52.