Gmina Szydłowo
Powróć do: Oświata

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:

- zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

- zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Na terenie gminy Szydłowo dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy oraz spełniających wyżej wymienione warunki wynikające z ustawy Prawo oświatowe, do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i ośrodków - zwanych dalej szkołami - odbywa się w następujący sposób:

- dowóz indywidualny przez rodziców/opiekunów - zwrot kosztów przewozu,
- dowóz zbiorowy organizowany przez gminę Szydłowo.

Powierzenie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych rodzicom następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Szydłowo a rodzicem. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka. 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o organizację przez Gminę Szydłowo bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej lub wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica na dany rok szkolny (wzór wniosków do pobrania poniżej),

- aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem),

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

- zaświadczenie o realizacji nauki (z podaniem poziomu edukacji) wydane przez szkołę, do której uczeń ma być dowożony.

Ze względu na konieczność organizacji dowozów od 1 września, wnioski na dany rok szkolny (wraz z załączonymi dokumentami) należy złożyć do Urzędu Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo:

- wniosek o organizację przez Gminę Szydłowo bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej – do 30 czerwca,

- wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica – do 31 sierpnia

Wnioski złożone po tym terminie lub w czasie trwania roku szkolnego rozpatrywane będą w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.