Powróć do: Oświata

Rekrutacje do przedszkoli i klas I

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SZYDŁOWO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

INFORMACJE OGÓLNE
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dzieci trzyletnie (rocznik 2021), dzieci czteroletnie (rocznik 2020) oraz dzieci pięcioletnie (rocznik 2019) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji, kiedy w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej z placówek wskazanych we wniosku, rodzice otrzymają informację, które przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, do którego dziecko może zostać przyjęte.

3. Dzieci sześcioletnie (rocznik 2018) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo, na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm).

1.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego na stronie: https://szydlowo.rekrutacje.edu.pl w terminach określonych w harmonogramie (jak poniżej) na podstawie Zarządzenia nr 47/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Szydłowo jest organem prowadzącym.

2.Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym:

rodzice/opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają elektronicznie w systemie informatycznym deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w terminie od 26 lutego br. od godz. 8:00 do 1 marca br. do godz. 15.00.

3.Do samorządowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Szydłowo na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza gminą Szydłowo mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.

4.Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy, zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie kryteria ustawowe są równoważne. Dla potrzeb rekrutacji każdemu z tych kryteriów nadano wartość 30 pkt. 

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe przez wielodzietność rodziny i samotne wychowywanie dziecka rozumie się odpowiednio:

wielodzietność rodziny - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci;
samotne wychowywanie dziecka - wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumenty składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Szydłowo logując się na stronie https://szydlowo.rekrutacje.edu.pl

Placówki biorące udział w rekrutacji:
- Przedszkole w Szydłowie w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie;
Przedszkole w Starej Łubiance w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance;
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu (rekrutacja do oddziałów przedszkolnych).

W procesie rekrutacji można wybrać maksymalnie trzy placówki z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Wybranie tylko jednej placówki nie gwarantuje zakwalifikowania kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, które należy dołączyć w systemie informatycznym, zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – kryterium 1); 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) – kryterium 2) – 5);

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - kryterium 6);

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) - kryterium 7).

Dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów 2) – 7) załączane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Oświadczenia, dotyczące spełniania kryterium 1) i 6) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wzory oświadczeń zawarte są w systemie informatycznym.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

5.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, w ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są tzw. samorządowe kryteria rekrutacji. 

Samorządowe kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określa uchwała nr XXII/186/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli gminnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.

capture-20240202-092551

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata stosownych oświadczeń, których wzory znajdują się w systemie informatycznym lub zaświadczenia z uczelni (w odniesieniu do kryterium 1 i 3).

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Jeśli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu rekrutacji placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Od wyników rekrutacji rodzicom przysługuje procedura odwoławcza. 

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Wniosek z odwołaniem należy złożyć do wybranej placówki w formie tradycyjnej (pisemnej).

Uzasadnienie sporządzane jest w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 capture-20240202-092859

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SZYDŁOWO

1.Do szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci przyjmowani są z urzędu na zgłoszenie rodziców przez elektroniczny system rekrutacyjny: https://szydlowo.rekrutacje.edu.pl w terminach określonych w  harmonogramie (jak poniżej) na podstawie Zarządzenia nr 47/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Szydłowo jest organem prowadzącym.

2.Kandydaci do klas pierwszych spoza obwodu danej szkoły mogą być przyjęci w rekrutacji uzupełniającej na wniosek rodziców, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria samorządowe, a kandydaci przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego na stronie: https://szydlowo.rekrutacje.edu.pl.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata. 

Placówki biorące udział w rekrutacji:
- Szkoła Podstawowa w Szydłowie w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie;
- Szkoła Podstawowa w Starej Łubiance w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance;
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu. 

We wniosku można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. 

Samorządowe kryteria rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej określa uchwała nr XXII/185/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo.

capture-20240202-093722 

 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, które należy dołączyć w systemie informatycznym:
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – kryterium 2);  
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej - kryterium 3);
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) – kryterium 4;

Potwierdzenia spełnienia kryterium 1) dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

Dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów 3) – 4) załączane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Oświadczenie, dotyczące spełniania kryterium 2) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wzór oświadczenia zawarty jest w systemie informatycznym.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

3.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Szydłowo jest organem prowadzącym. 

capture-20240202-094011 

 

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.