Piątek, 09 czerwca 2023
Imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
pochmurno
16°C
Powróć do: Oświata

Rekrutacja do przedszkoli

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SZYDŁOWO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na  zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082 ze zm.).

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola w Gminie Szydłowo lub dokonać zmiany placówki dla  swojego dziecka. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki (załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/186/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli gminnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów), którą należy złożyć w placówce w terminie do 24 lutego 2023 r.

W roku szkolnym 2023/2024 rodzice dzieci urodzonych w latach 2017-2020 i zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem i kryteriami.

* Jeżeli w dalszej części informatora mowa jest o rodzicu należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna lub osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

Zgodnie z art.  131 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

1.        Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.        W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.        Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4.        W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka 
i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

5.        Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący 
w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

6.        Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

7.        Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe przez wielodzietność rodziny i samotne wychowywanie dziecka rozumie się odpowiednio:

wielodzietność rodziny - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci;

samotne wychowywanie dziecka - wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, które należy złożyć wraz z wnioskiem 
o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego:

1.      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – kryterium 1);  

2.      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) – kryterium 2) – 5);

3.      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - kryterium 6);

4.      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) - kryterium 7).

 

Dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów 2) – 7) składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Oświadczenia, dotyczące spełniania kryterium 1) i 6) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

Kryteria określone przez organ prowadzący: 

LP. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
1. Dzieci, których rodzice pracują lub studiują w systemie dziennym 16
2. Dzieci posiadające rodzeństwo w tym samym przedszkolu, szkole 8
3. Dzieci, których rodzic pracuje lub studiuje w systemie dziennym 4
4. Dzieci, których rodzice deklarują całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu, powyżej 5 godzin dziennie 4
5. Dzieci, które zamieszkują w obwodzie danego przedszkola 4

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata stosownych oświadczeń/ zaświadczeń 
z uczelni, wskazanych w załącznikach do Uchwały nr XXII/186/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli gminnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów. 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

W roku szkolnym 2023/2024 rodzice dzieci urodzonych w latach 2017-2020 i zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Szydłowo jest organem prowadzącym:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 TAB 


 

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie
Format: pdf, 560.58 kB
Uchwała
Format: pdf, 220.33 kB
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok