Poniedziałek, 02 października 2023
Imieniny: Sława, Dionizy, Teofil
pochmurno
14°C
Powróć do: Oświata

Obowiązek szkolny i nauki

Informacja dla Rodziców dzieci i uczniów realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki

 

Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.


Gmina,  na terenie której uczeń kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. (art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

 1. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 • informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe;

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Wójta Gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

 

Informacje należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Realizacja obowiązku szkolnego:

 • Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
 • Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 • Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej – publicznej albo niepublicznej.

 

Realizacja obowiązku nauki:

 • Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe, po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
  • o uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  • o realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 

 • Obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:
  • za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  • przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

 • Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 67),

5.   Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 176 z późn. zm.).

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok