Gmina Szydłowo
Powróć do: Ewidencja obiektów

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Co należy  wiedzieć?
1. Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych przed rozpoczęciem świadczenia usług. Na terenie gminy Szydłowo ww. ewidencję prowadzi Wójt Gminy Szydłowo.
2. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych. 
3. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
4. Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:
   - określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, 
   - nazwę i adres obiektu,
   - informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
   - informację o liczbie miejsc noclegowych.
5. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organ prowadzący ewidencję o następujących zmianach:
   - zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
   - uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
   - zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
   - zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych.
 
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych