Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2020

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

Termin wykonania prac: od 09.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Koszt inwestycji: 2 136 768,50 zł brutto

Wykonawca robót: Inżynieria Wodna Ziołkiewicz Sp. z o.o., Łężec 2, 62-420 Strzałkowo

Zakres robót: Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy przeznaczona jest do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Według projektu z 1986 roku opracowanego przez Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Rolnictwa z Koszalina oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość Qdś=61,7 m3/d.

 

Na podstawie koncepcji porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo do oczyszczalni ścieków w Dobrzycy dopływać będą ścieki socjalno-bytowe od 1500 osób. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń przepustowość projektowanej oczyszczalni przyjęto w wysokości: Qdś=250 m3/d. Ścieki na oczyszczalnię tak jak obecnie dopływać będą kanałem grawitacyjnym. Istniejąca komora kraty płaskiej KKP i piaskownik P zostaną zlikwidowane a ścieki skierowane zostaną do stanowiska mechanicznego oczyszczania SMO. Stanowisko SMO stanowić będzie skośny przenośnik z systemem separacji skratek oraz piaskownik. Urządzenia zamontowane będą w kanale żelbetowym wewnątrz budynku technologicznego BT. Zadaniem przenośnika z sitem będzie automatyczna separacja, transport, odwodnienie i zagęszczenie skratek. W kanale przed sitem zamontowany będzie przelew pozwalający na przepływ ścieków w sytuacji awaryjnego zatrzymania sita. Oczyszczone ze skratek ścieki przepływać będą do piaskownika, w którym zamontowane będą przenośnik poziomy i skośny do transportu piasku. Odwodnione skratki i piasek zrzucane będą do rękawa foliowego w kontenerach ustawionych w pomieszczeniu SMO. Z stanowiska SMO ścieki pozbawione skratek i piasku będą odpływać do zbiornika retencyjnego ZR, w którym istnieje możliwość zgromadzenia ścieków w sytuacji zwiększonego dopływu ścieków. Odpływ ścieków ze zbiornika ZR sterowany będzie za pomocą zasuwy z napędem elektrycznym zamontowanej w komorze zasuwy KZ. Zasuwa sterowana będzie od poziomu ścieków w komorze czerpalnej przepompowni ścieków PS i zbiorniku retencyjnym ZR. Z przepompowni ścieków PS podawane będą do reaktora biologicznego RB.

Ciąg oczyszczania biologicznego będzie się rozpoczynał reaktorem biologicznym RB.

Reaktor biologiczny będzie podstawowym obiektem decydującym o efekcie prowadzonego procesu oczyszczania ścieków.

Oczyszczanie ścieków w reaktorze odbywać się będzie przy wykorzystaniu osadu czynnego niskoobciążonego. Reaktor kwalifikuje się jako dwufazowy, jednoosadowe reaktor z osadem czynnym nitryfikującym, z wydzieloną denitryfikacją osadu służącą w projektowanym układzie technologicznym głównie poprawieniu efektów sedymentacyjnych osadu w osadnikach wtórnych. Reaktor stanowić będzie zblokowany wielokomorowy zbiornik żelbetowy.

Konstrukcja reaktora będzie wyniesiona (obsypana ziemią), wcięta w istniejąca skarpę .

Reaktor RB obejmuje układ komór o następującym układzie (w nawiasach podano nazwy spotykane w literaturze):

- komora denitryfikacji (niedotleniona, anoksyczna) "DN";

- komora napowietrzania (tlenowa, nitryfikacji, aerobowa) "N";

- dwa osadnik wtórne „OW”

W reaktorze biologicznym RB w wyniku działalności biochemicznej mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzić będą zintegrowane procesy biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla organicznego, azotu i fosforu.

Procesy zachodzące w reaktorze RB obejmować będą:

- utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków),

- utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu TKN),

- redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacja) wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego,

- biologiczne usuwanie związków fosforu poprzez standardowe wbudowywanie fosforu w biomasę osadu czynnego (konwencjonalna defosfatacja biologiczna),

Ciąg oczyszczania biologicznego będzie się rozpoczynał reaktorem biologicznym RB.

Reaktor biologiczny będzie podstawowym obiektem decydującym o efekcie prowadzonego procesu oczyszczania ścieków.

Oczyszczanie ścieków w reaktorze odbywać się będzie przy wykorzystaniu osadu czynnego niskoobciążonego. Reaktor kwalifikuje się jako dwufazowy, jednoosadowe reaktor z osadem czynnym nitryfikującym, z wydzieloną denitryfikacją osadu służącą w projektowanym układzie technologicznym głównie poprawieniu efektów sedymentacyjnych osadu w osadnikach wtórnych. Reaktor stanowić będzie zblokowany wielokomorowy zbiornik żelbetowy.

Konstrukcja reaktora będzie wyniesiona (obsypana ziemią), wcięta w istniejąca skarpę .

Reaktor RB obejmuje układ komór o następującym układzie

- komora denitryfikacji (niedotleniona, anoksyczna) "DN";

- komora napowietrzania (tlenowa, nitryfikacji, aerobowa) "N";

- dwa osadnik wtórne „OW”

W reaktorze biologicznym RB w wyniku działalności biochemicznej mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzić będą zintegrowane procesy biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla organicznego, azotu i fosforu.

Procesy zachodzące w reaktorze RB obejmować będą:

- utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków),

- utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu TKN),

- redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacja) wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego,

- biologiczne usuwanie związków fosforu poprzez standardowe wbudowywanie fosforu w biomasę osadu czynnego (konwencjonalna defosfatacja biologiczna),

 

W trakcie realizacji inwestycji wykonane zostały nowe obiekty. Część z nich została przebudowana a część uległa likwidacji. Poniżej zestawienie obiektów:

budynek technologiczny BT (ob. 1) - obiekt nowy,

- reaktor biologiczny RB (ob. 5) - obiekt nowy,

- zbiornik osadu nadmiernego ZON (ob. 8) - obiekt nowy,

- pompownia części pływających PCP (ob. 9) - obiekt nowy,

- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych KPSO (ob. 6) - obiekt nowy,

- komora zasuwy KZ (ob. 3)- obiekt przebudowywany,

- przepompownia ścieków PS (ob. 4) - obiekt przebudowywany,

- wylot ścieków WL (ob. 7) - obiekt remontowany,

- komora kraty płaskiej KKP (ob. 11) - obiekt likwidowany,

- piaskownik P (ob. 12) - obiekt likwidowany,

- oczyszczalnia biologiczna miniblok M-9 OBM (ob. 13) - obiekt likwidowany,

- stanowisko dmuchaw STD (ob. 14) - obiekt likwidowany.

- komora spustowa KS (ob. 15) - obiekt likwidowany.

 

Projektowana oczyszczalni ścieków jest inwestycją proekologiczną, a jej zrealizowanie według podanego w projekcie rozwiązania ograniczy do minimum jej ujemny wpływ na środowisko. Do najczęściej spotykanych uciążliwych dla środowiska elementów należy zaliczyć:

• zanieczyszczenie powietrza,

• zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,

• zanieczyszczenie gleby,

• oddziaływanie hałasu,

• oddziaływanie na otaczającą zieleń,

 

Prawidłowy przebieg procesów technologicznych i prawidłowo prowadzona eksploatacja powinny zabezpieczyć przed ujemnym wpływem na środowisko projektowanych i istniejących obiektów oczyszczalni.

Technologia oczyszczania ścieków i gromadzenia osadów przyjęta w niniejszym opracowaniu jest w praktyce mało uciążliwa dla otoczenia.

Zastosowanie procesu technologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z zastosowaniem napowietrzania drobnopęcherzykowego zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się przykrych zapachów i aerozoli.

Powstały osad nadmierny częściowo ustabilizowany tlenowo gromadzony będzie w zakrytym zbiorniku i okresowo wywożony wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Pile do dalszej przeróbki.

Na rozbudowywanej oczyszczalni nie należy się spodziewać przekroczenia hałasu, ponieważ dmuchawy zainstalowane będą w budynku i to w obudowach dźwiękochłonnych, a mieszadła i pompy w otwartych zbiornikach będą zatopione poniżej zwierciadła ścieków.

Zrealizowanie oczyszczalni według niniejszego opracowania nie wpłynie ujemnie na jakość wód rzeki Głomi, ponieważ stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych będą poniżej wartości dopuszczalnych.