Powróć do: Inwestycje 2020

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

Termin wykonania prac: od 09.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Koszt inwestycji: 2 136 768,50 zł brutto

Wykonawca robót: Inżynieria Wodna Ziołkiewicz Sp. z o.o., Łężec 2, 62-420 Strzałkowo

Zakres robót: Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy przeznaczona jest do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Według projektu z 1986 roku opracowanego przez Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Rolnictwa z Koszalina oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość Qdś=61,7 m3/d.

 

Na podstawie koncepcji porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo do oczyszczalni ścieków w Dobrzycy dopływać będą ścieki socjalno-bytowe od 1500 osób. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń przepustowość projektowanej oczyszczalni przyjęto w wysokości: Qdś=250 m3/d. Ścieki na oczyszczalnię tak jak obecnie dopływać będą kanałem grawitacyjnym. Istniejąca komora kraty płaskiej KKP i piaskownik P zostaną zlikwidowane a ścieki skierowane zostaną do stanowiska mechanicznego oczyszczania SMO. Stanowisko SMO stanowić będzie skośny przenośnik z systemem separacji skratek oraz piaskownik. Urządzenia zamontowane będą w kanale żelbetowym wewnątrz budynku technologicznego BT. Zadaniem przenośnika z sitem będzie automatyczna separacja, transport, odwodnienie i zagęszczenie skratek. W kanale przed sitem zamontowany będzie przelew pozwalający na przepływ ścieków w sytuacji awaryjnego zatrzymania sita. Oczyszczone ze skratek ścieki przepływać będą do piaskownika, w którym zamontowane będą przenośnik poziomy i skośny do transportu piasku. Odwodnione skratki i piasek zrzucane będą do rękawa foliowego w kontenerach ustawionych w pomieszczeniu SMO. Z stanowiska SMO ścieki pozbawione skratek i piasku będą odpływać do zbiornika retencyjnego ZR, w którym istnieje możliwość zgromadzenia ścieków w sytuacji zwiększonego dopływu ścieków. Odpływ ścieków ze zbiornika ZR sterowany będzie za pomocą zasuwy z napędem elektrycznym zamontowanej w komorze zasuwy KZ. Zasuwa sterowana będzie od poziomu ścieków w komorze czerpalnej przepompowni ścieków PS i zbiorniku retencyjnym ZR. Z przepompowni ścieków PS podawane będą do reaktora biologicznego RB.

Ciąg oczyszczania biologicznego będzie się rozpoczynał reaktorem biologicznym RB.

Reaktor biologiczny będzie podstawowym obiektem decydującym o efekcie prowadzonego procesu oczyszczania ścieków.

Oczyszczanie ścieków w reaktorze odbywać się będzie przy wykorzystaniu osadu czynnego niskoobciążonego. Reaktor kwalifikuje się jako dwufazowy, jednoosadowe reaktor z osadem czynnym nitryfikującym, z wydzieloną denitryfikacją osadu służącą w projektowanym układzie technologicznym głównie poprawieniu efektów sedymentacyjnych osadu w osadnikach wtórnych. Reaktor stanowić będzie zblokowany wielokomorowy zbiornik żelbetowy.

Konstrukcja reaktora będzie wyniesiona (obsypana ziemią), wcięta w istniejąca skarpę .

Reaktor RB obejmuje układ komór o następującym układzie (w nawiasach podano nazwy spotykane w literaturze):

- komora denitryfikacji (niedotleniona, anoksyczna) "DN";

- komora napowietrzania (tlenowa, nitryfikacji, aerobowa) "N";

- dwa osadnik wtórne „OW”

W reaktorze biologicznym RB w wyniku działalności biochemicznej mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzić będą zintegrowane procesy biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla organicznego, azotu i fosforu.

Procesy zachodzące w reaktorze RB obejmować będą:

- utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków),

- utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu TKN),

- redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacja) wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego,

- biologiczne usuwanie związków fosforu poprzez standardowe wbudowywanie fosforu w biomasę osadu czynnego (konwencjonalna defosfatacja biologiczna),

Ciąg oczyszczania biologicznego będzie się rozpoczynał reaktorem biologicznym RB.

Reaktor biologiczny będzie podstawowym obiektem decydującym o efekcie prowadzonego procesu oczyszczania ścieków.

Oczyszczanie ścieków w reaktorze odbywać się będzie przy wykorzystaniu osadu czynnego niskoobciążonego. Reaktor kwalifikuje się jako dwufazowy, jednoosadowe reaktor z osadem czynnym nitryfikującym, z wydzieloną denitryfikacją osadu służącą w projektowanym układzie technologicznym głównie poprawieniu efektów sedymentacyjnych osadu w osadnikach wtórnych. Reaktor stanowić będzie zblokowany wielokomorowy zbiornik żelbetowy.

Konstrukcja reaktora będzie wyniesiona (obsypana ziemią), wcięta w istniejąca skarpę .

Reaktor RB obejmuje układ komór o następującym układzie

- komora denitryfikacji (niedotleniona, anoksyczna) "DN";

- komora napowietrzania (tlenowa, nitryfikacji, aerobowa) "N";

- dwa osadnik wtórne „OW”

W reaktorze biologicznym RB w wyniku działalności biochemicznej mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzić będą zintegrowane procesy biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla organicznego, azotu i fosforu.

Procesy zachodzące w reaktorze RB obejmować będą:

- utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków),

- utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu TKN),

- redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacja) wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego,

- biologiczne usuwanie związków fosforu poprzez standardowe wbudowywanie fosforu w biomasę osadu czynnego (konwencjonalna defosfatacja biologiczna),

 

W trakcie realizacji inwestycji wykonane zostały nowe obiekty. Część z nich została przebudowana a część uległa likwidacji. Poniżej zestawienie obiektów:

budynek technologiczny BT (ob. 1) - obiekt nowy,

- reaktor biologiczny RB (ob. 5) - obiekt nowy,

- zbiornik osadu nadmiernego ZON (ob. 8) - obiekt nowy,

- pompownia części pływających PCP (ob. 9) - obiekt nowy,

- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych KPSO (ob. 6) - obiekt nowy,

- komora zasuwy KZ (ob. 3)- obiekt przebudowywany,

- przepompownia ścieków PS (ob. 4) - obiekt przebudowywany,

- wylot ścieków WL (ob. 7) - obiekt remontowany,

- komora kraty płaskiej KKP (ob. 11) - obiekt likwidowany,

- piaskownik P (ob. 12) - obiekt likwidowany,

- oczyszczalnia biologiczna miniblok M-9 OBM (ob. 13) - obiekt likwidowany,

- stanowisko dmuchaw STD (ob. 14) - obiekt likwidowany.

- komora spustowa KS (ob. 15) - obiekt likwidowany.

 

Projektowana oczyszczalni ścieków jest inwestycją proekologiczną, a jej zrealizowanie według podanego w projekcie rozwiązania ograniczy do minimum jej ujemny wpływ na środowisko. Do najczęściej spotykanych uciążliwych dla środowiska elementów należy zaliczyć:

• zanieczyszczenie powietrza,

• zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,

• zanieczyszczenie gleby,

• oddziaływanie hałasu,

• oddziaływanie na otaczającą zieleń,

 

Prawidłowy przebieg procesów technologicznych i prawidłowo prowadzona eksploatacja powinny zabezpieczyć przed ujemnym wpływem na środowisko projektowanych i istniejących obiektów oczyszczalni.

Technologia oczyszczania ścieków i gromadzenia osadów przyjęta w niniejszym opracowaniu jest w praktyce mało uciążliwa dla otoczenia.

Zastosowanie procesu technologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z zastosowaniem napowietrzania drobnopęcherzykowego zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się przykrych zapachów i aerozoli.

Powstały osad nadmierny częściowo ustabilizowany tlenowo gromadzony będzie w zakrytym zbiorniku i okresowo wywożony wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Pile do dalszej przeróbki.

Na rozbudowywanej oczyszczalni nie należy się spodziewać przekroczenia hałasu, ponieważ dmuchawy zainstalowane będą w budynku i to w obudowach dźwiękochłonnych, a mieszadła i pompy w otwartych zbiornikach będą zatopione poniżej zwierciadła ścieków.

Zrealizowanie oczyszczalni według niniejszego opracowania nie wpłynie ujemnie na jakość wód rzeki Głomi, ponieważ stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych będą poniżej wartości dopuszczalnych.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.