Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2021

Zagospodarowanie parku kajakowego w Krępsku

Nazwa zadania: Zagospodarowanie parku kajakowego w Krępsku

Termin wykonania prac: od 14.10.2021 r. do 30.11.2021 r.

Koszt inwestycji: 129 214,59 zł brutto

Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie. Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Wykonawca robót: Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów

Zakres robót: Inwestycja w Krępsku na działce nr 91, 92 dotyczyła budowy utwardzenia dla kajakarzy w celu usprawnienia załadunku i transportu kajaków na pojazd oraz remontu drogi dojazdowej w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa. W ramach zadania wykonano następujące prace:

1) Wykonanie utwardzenia działki nr 92 w Krępsku o pow. 200,55 m2. Projektowana konstrukcja utwardzenia:

  • Nawierzchnia z geokraty geosystem G5 o grubości 5 cm wypełniona żwirem (2-8 mm, barwa jasna) - pow. 200,55 m2.
  • Podbudowa jako materac wykonany z geowłókniny 60/60 kN/m oraz kruszywa naturalnego 0/31,5 o gr. 30cm – powierzchnia materaca 200,55 m2 (powierzchnia geowłókniny ok. 250m2),
  • Wszystko obramowane opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem – 60mb,
  • Uporządkowanie terenu przyległego z obsianiem trawą – 200m2,
  • Roboty ziemne 120m3 – (wykop z rozplantowaniem urobku).

 

2) Remont drogi na działce nr 91 w Krępsku  o pow. 706,45 m- remont ciągu komunikacyjnego (jako bieżące utrzymanie stanu drogi) będzie polegał na uzupełnieniu ubytków materiałem – kruszywem o zwiększonej wytrzymałości.