Niedziela, 10 grudnia 2023
Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
śnieg
-2°C

Monitoring wizyjny

Gmina Szydłowo prowadzi monitoring wizyjny budynku Urzędu Gminy Szydłowo, obszaru wokół niego oraz terenu Gminy Szydłowo w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, ochrony mienia Gminy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Gminę Szydłowo na szkodę. 

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Podstawą prawną przetwarzania wizerunku osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Szydłowo reprezentowana przez Wójta Gminy Szydłowo (Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, telefon: 67 211 55 11).).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

  • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Szydłowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok