Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
śnieg
-2°C
Powróć do: Awarie

Utrzymanie Dróg

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022

Urząd Gminy Szydłowo celem sprawnego zgłaszania właściwym służbom - zarządcom dróg, problemów z przejezdnością (śliskością) dróg w okresie zimowym, podaje do publicznej wiadomości telefony dyżurne n/w służb drogowych 
 
1. dla dróg krajowych:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon Dróg w Chodzieży
ul. Ofiar Gór Morzewskich 3
64-800 Chodzież
tel. 67/ 282 99 48

2. dla dróg wojewódzkich:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów tel. 67/ 225-84-96

3. dla dróg powiatowych:
Powiatowy Zarząd Dróg
64-920 Piła, ul. Młodych 78
tel. 67/ 349 08 81
Prosi się wszystkich mieszkańców by sprawy dotyczące przejezdności dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych były zgłaszane bezpośrednio do wyżej wymienionych służb.

4. dla dróg gminnych:
Utrudnienia na drogach gminnych zgłaszać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Urząd Gminy Szydłowo
Jaraczewo 2
tel. 67 211 55 05 / 784 539 718
Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg jest Pan Rafał Ilnicki – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 
Ponadto Urząd Gminy Szydłowo informuje, że w przypadku wystąpienia znacznego pogorszenia warunków atmosferycznych uruchomiony zostanie dyżur w Urzędzie Gminy.

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SZYDŁOWO
 
Zimowe utrzymanie dróg - są to roboty i prace w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu oraz śliskość zimowa.
Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne cała sieć dróg gminnych została podzielona na dwie grupy odśnieżania:
1. Drogi I kolejności odśnieżania - obejmuje drogi o nawierzchni bitumicznej oraz drogi gminne pełniące istotne funkcje komunikacyjne w Gminie Szydłowo (tj. drogi dojazdowe do szkół).
2. Drogi II kolejności odśnieżania - są to wszystkie drogi dojazdowe do poszczególnych domostw w danym sołectwie.
Poszczególne kolejności różnią się:
- zakresem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej
- czasem dochodzenia do założonych standardów po ustaniu zjawisk
 
Rejony zimowego utrzymania dróg:

REJON  NR 1 - Róża Wielka, Różanka, Róża Mała, Kolonia Róża Wielka, Busz

REJON  NR 2 - Pokrzywnica, Leżenica, Gądek, Kłoda

REJON  NR 3 - Skrzatusz, Dąbrowa, Pluty, Coch, Wildek

REJON NR 4 - 

Dolaszewo  Stare, Osiedle Dolaszewo: Kasztanowa, Lipowa, Bukowa, Podkowa Leśna, Wierzbowa, Sosnowa, Klonowa, Dębowa, Świerkowa, Mahoniowa, Modrzewiowa,

Osiedle Dolaszewo Prefabet: Kalinowa, Jaśminowa, Azaliowa, Jagodowa, Malinowa,  Poziomkowa, Wrzosowa, Cyk, 

Kotuń  Wieś: Grzybowa,

Kotuń Osiedle : Rubinowa- Koralowa- Szmaragdowa

REJON  NR  5 - Stara Łubianka: Jana Pawła II,  Łąkowa, Podgórna, Parkowa,  Polna, Poprzeczna, Górna, Dolna, Nowa Łubianka,

REJON  NR  6 - Zawada  Wieś, Zawada Osiedle : Promienna, Wiosenna, Długa, Okrężna, Dobrzyca:  Cicha, Spokojna, Oś. Leśne, Miła, Spacerowa, Poranna, Południowa, Baśniowa, Olszynowy Zakątek, Gajowa, Na Wzgórzu, Prosta, Bliska, Krzywa, Graniczna, Środkowa

REJON  NR  7 - Szydłowo: Sportowa, Skryta, Pogodna, Osiedle Zacisze, Wichrowe Wzgórze, Wspólna, Krańcowa

Jaraczewo,

Kolonia Leżenica do Leżenicy

REJON  NR  8 - Zabrodzie, Tarnowo, Krępsko   

Zasady odśnieżanie dróg:
Odśnieżanie - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu. Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:
  • pługi lemieszowe ciągnikowe
  • sprzęt pomocniczy tj. spycharko równiarki, koparko-ładowarki.
Odśnieżanie rozpoczyna się w chwili stwierdzenia opadów na poziomie 15 cm pokrywy śnieżnej. Podstawowym rodzajem w czynnej akcji odśnieżania będzie akcja patrolowa pracownika Urzędu Gminy Szydłowo oraz informacje telefoniczne o nieprzejezdności dróg spowodowanej opadami śniegu.
Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:
  • warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru, temperatury),
  • aktualnego stanu utrzymania dróg
Czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych opadów śniegu oraz podczas zawiei i zamieci śnieżnych.
Zasady zwalczania śliskości:
Łagodzenie skutków śliskości zimowej będzie realizowane poprzez stosowanie materiału uszorstniającego na drogach o nawierzchni bitumicznej mieszanką piasku i soli w stosunku 3:1 tj. 3 t piasku : 1 tona soli.
 

Standardy zimowego utrzymania dróg

 

Opis stanu utrzymania drogi

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte.

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska

atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub zgłoszonej interwencji

I

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas mchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny - 16 h

- zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - występują do 24 h

W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godzin

II

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencje odśnieżania w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu przez zarządcę drogi.

W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi przelotowe. Natomiast drogi ślepe tzw. dojazdy do posesji w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych,

- luźny - występuje

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy- występują do 36 h

- dopuszcza się przerwy w komunikacji do 36h

 

 

Obowiązek właścicieli posesji
Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Właściciel oraz zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do utrzymania na terenie objętym ich właściwością czystości i porządku, w tym uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezwłocznie po opadach, a także posypanie chodnika materiałem uszorstniającym.
 
STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
 
Drogi powiatowe podzielone zostały na trzy standardy utrzymania tj.:
- IV standard,
- V standard,
- VI standard.
 
Poniższa tabela przedstawia przyjęte przez Powiat standardy i dopuszczalne w ramach tych standardów odstępstwa:

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania 
drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

1

2

3

4

5

1.

4

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

 

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

- luźny - 8 godz.

- zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - do 8 godz.

Dopuszczalne przerwy 
w komunikacji do 8 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź - 8 godz.

- pośniegowa - 10 godz.

- lodowica - 8 godz.

 

2.

5

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

 

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

- luźny - 16 godz.

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występują

- zaspy - występują do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 8 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź - 8 godz.

- pośniegowa -

 

3.

 

 

 

6

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

 

Jezdnia posypana po odśnieżeniu 
w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.

- luźny - występuje

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują do 48 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

- wszystkie rodzaje śliskości        

   po odśnieżeniu - 2 godz.

 

Podstawowym kryterium zaliczania dróg do poszczególnych standardów jest:
- rodzaj nawierzchni jezdni,
- natężenie ruchu drogowego liczone w pojazdach rzeczywistych na dobę,
- funkcja drogi,
- rodzaj komunikacji.
 
Zgodnie z tymi kryteriami dokonano podziału dróg w oparciu o przyjęte standardy według poniższego zestawienia:
 
IV standard 
 

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość (km)

Odcinek

objęty standardem

Gmina Szydłowo

1.

1168P

Gr. województwa-Skrzatusz-Szydłowo

7,808

cały odcinek na terenie gminy

 
V standard 
 

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość (km)

Odcinek

objęty standardem

Gmina Szydłowo

1.

1159P

Kotuń-Piła

1,324

cały odcinek na terenie gminy

2.

1163P

Róża Wielka-Stacja Stobno-Stobno 
(granica powiatu)

8,049

cały odcinek na terenie gminy

3.

1164P

Zawada-Dolaszewo-Kotuń-St.Stobno

11,076

cały odcinek na terenie gminy

4.

1166P

Róża Wielka-Pokrzywnica-Szydłowo-St. Łubianka

20,288

cały odcinek na terenie gminy

5.

1167P

Gr. województwa-Róża Wlk.-Róża Mała
-do dr. nr 178

6,172

cały odcinek na terenie gminy

6.

1169P

Gr. województwa-Skrzatusz

2,499

cały odcinek na terenie gminy

7.

1170P

Gr. województwa-Skrzatusz

2,562

cały odcinek na terenie gminy

8.

1171P

Gr. województwa-Tarnowo-dr.powiatowa 
nr 1208P

5,843

cały odcinek na terenie gminy

9.

1172P

Stara Łubianka-Dobrzyca

5,666

cały odcinek na terenie gminy

10.

1173P

Zawada-Piła

3,775

cały odcinek na terenie gminy

11.

1208P

Stara Łubianka-Krępsko

7,664

cały odcinek na terenie gminy

 
VI standard 

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość (km)

Odcinek

objęty standardem

Gmina Szydłowo

1.

1070P

gr. województwa-Płytnica-Krępsko

3,788

cały odcinek na terenie gminy

2.

1174P

Dr.woj. 179-Nowy Dwór-Leżenica

(w części droga gruntowa)

3,430

cały odcinek na terenie gminy

 
Opisane standardy wyznaczają również kolejność działań Wykonawców związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok