Powróć do: Awarie

Utrzymanie Dróg

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022

Urząd Gminy Szydłowo celem sprawnego zgłaszania właściwym służbom - zarządcom dróg, problemów z przejezdnością (śliskością) dróg w okresie zimowym, podaje do publicznej wiadomości telefony dyżurne n/w służb drogowych 
 
1. dla dróg krajowych:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon Dróg w Chodzieży
ul. Ofiar Gór Morzewskich 3
64-800 Chodzież
tel. 67/ 282 99 48

2. dla dróg wojewódzkich:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów tel. 67/ 225-84-96

3. dla dróg powiatowych:
Powiatowy Zarząd Dróg
64-920 Piła, ul. Młodych 78
tel. 67/ 349 08 81
Prosi się wszystkich mieszkańców by sprawy dotyczące przejezdności dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych były zgłaszane bezpośrednio do wyżej wymienionych służb.

4. dla dróg gminnych:
Utrudnienia na drogach gminnych zgłaszać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Urząd Gminy Szydłowo
Jaraczewo 2
tel. 67 211 55 05 / 784 539 718
Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg jest Pan Rafał Ilnicki – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 
Ponadto Urząd Gminy Szydłowo informuje, że w przypadku wystąpienia znacznego pogorszenia warunków atmosferycznych uruchomiony zostanie dyżur w Urzędzie Gminy.

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SZYDŁOWO
 
Zimowe utrzymanie dróg - są to roboty i prace w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu oraz śliskość zimowa.
Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne cała sieć dróg gminnych została podzielona na dwie grupy odśnieżania:
1. Drogi I kolejności odśnieżania - obejmuje drogi o nawierzchni bitumicznej oraz drogi gminne pełniące istotne funkcje komunikacyjne w Gminie Szydłowo (tj. drogi dojazdowe do szkół).
2. Drogi II kolejności odśnieżania - są to wszystkie drogi dojazdowe do poszczególnych domostw w danym sołectwie.
Poszczególne kolejności różnią się:
- zakresem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej
- czasem dochodzenia do założonych standardów po ustaniu zjawisk
 
Rejony zimowego utrzymania dróg:

REJON  NR 1 - Róża Wielka, Różanka, Róża Mała, Kolonia Róża Wielka, Busz

REJON  NR 2 - Pokrzywnica, Leżenica, Gądek, Kłoda

REJON  NR 3 - Skrzatusz, Dąbrowa, Pluty, Coch, Wildek

REJON NR 4 - 

Dolaszewo  Stare, Osiedle Dolaszewo: Kasztanowa, Lipowa, Bukowa, Podkowa Leśna, Wierzbowa, Sosnowa, Klonowa, Dębowa, Świerkowa, Mahoniowa, Modrzewiowa,

Osiedle Dolaszewo Prefabet: Kalinowa, Jaśminowa, Azaliowa, Jagodowa, Malinowa,  Poziomkowa, Wrzosowa, Cyk, 

Kotuń  Wieś: Grzybowa,

Kotuń Osiedle : Rubinowa- Koralowa- Szmaragdowa

REJON  NR  5 - Stara Łubianka: Jana Pawła II,  Łąkowa, Podgórna, Parkowa,  Polna, Poprzeczna, Górna, Dolna, Nowa Łubianka,

REJON  NR  6 - Zawada  Wieś, Zawada Osiedle : Promienna, Wiosenna, Długa, Okrężna, Dobrzyca:  Cicha, Spokojna, Oś. Leśne, Miła, Spacerowa, Poranna, Południowa, Baśniowa, Olszynowy Zakątek, Gajowa, Na Wzgórzu, Prosta, Bliska, Krzywa, Graniczna, Środkowa

REJON  NR  7 - Szydłowo: Sportowa, Skryta, Pogodna, Osiedle Zacisze, Wichrowe Wzgórze, Wspólna, Krańcowa

Jaraczewo,

Kolonia Leżenica do Leżenicy

REJON  NR  8 - Zabrodzie, Tarnowo, Krępsko   

Zasady odśnieżanie dróg:
Odśnieżanie - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu. Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:
  • pługi lemieszowe ciągnikowe
  • sprzęt pomocniczy tj. spycharko równiarki, koparko-ładowarki.
Odśnieżanie rozpoczyna się w chwili stwierdzenia opadów na poziomie 15 cm pokrywy śnieżnej. Podstawowym rodzajem w czynnej akcji odśnieżania będzie akcja patrolowa pracownika Urzędu Gminy Szydłowo oraz informacje telefoniczne o nieprzejezdności dróg spowodowanej opadami śniegu.
Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:
  • warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru, temperatury),
  • aktualnego stanu utrzymania dróg
Czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych opadów śniegu oraz podczas zawiei i zamieci śnieżnych.
Zasady zwalczania śliskości:
Łagodzenie skutków śliskości zimowej będzie realizowane poprzez stosowanie materiału uszorstniającego na drogach o nawierzchni bitumicznej mieszanką piasku i soli w stosunku 3:1 tj. 3 t piasku : 1 tona soli.
 

Standardy zimowego utrzymania dróg

 

Opis stanu utrzymania drogi

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte.

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska

atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub zgłoszonej interwencji

I

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas mchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny - 16 h

- zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - występują do 24 h

W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godzin

II

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencje odśnieżania w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu przez zarządcę drogi.

W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi przelotowe. Natomiast drogi ślepe tzw. dojazdy do posesji w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych,

- luźny - występuje

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy- występują do 36 h

- dopuszcza się przerwy w komunikacji do 36h

 

 

Obowiązek właścicieli posesji
Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Właściciel oraz zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do utrzymania na terenie objętym ich właściwością czystości i porządku, w tym uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezwłocznie po opadach, a także posypanie chodnika materiałem uszorstniającym.
 
STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
 
Drogi powiatowe podzielone zostały na trzy standardy utrzymania tj.:
- IV standard,
- V standard,
- VI standard.
 
Poniższa tabela przedstawia przyjęte przez Powiat standardy i dopuszczalne w ramach tych standardów odstępstwa:

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania 
drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

1

2

3

4

5

1.

4

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

 

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

- luźny - 8 godz.

- zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - do 8 godz.

Dopuszczalne przerwy 
w komunikacji do 8 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź - 8 godz.

- pośniegowa - 10 godz.

- lodowica - 8 godz.

 

2.

5

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

 

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

- luźny - 16 godz.

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występują

- zaspy - występują do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 8 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź - 8 godz.

- pośniegowa -

 

3.

 

 

 

6

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

 

Jezdnia posypana po odśnieżeniu 
w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.

- luźny - występuje

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują do 48 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

- wszystkie rodzaje śliskości        

   po odśnieżeniu - 2 godz.

 

Podstawowym kryterium zaliczania dróg do poszczególnych standardów jest:
- rodzaj nawierzchni jezdni,
- natężenie ruchu drogowego liczone w pojazdach rzeczywistych na dobę,
- funkcja drogi,
- rodzaj komunikacji.
 
Zgodnie z tymi kryteriami dokonano podziału dróg w oparciu o przyjęte standardy według poniższego zestawienia:
 
IV standard 
 

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość (km)

Odcinek

objęty standardem

Gmina Szydłowo

1.

1168P

Gr. województwa-Skrzatusz-Szydłowo

7,808

cały odcinek na terenie gminy

 
V standard 
 

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość (km)

Odcinek

objęty standardem

Gmina Szydłowo

1.

1159P

Kotuń-Piła

1,324

cały odcinek na terenie gminy

2.

1163P

Róża Wielka-Stacja Stobno-Stobno 
(granica powiatu)

8,049

cały odcinek na terenie gminy

3.

1164P

Zawada-Dolaszewo-Kotuń-St.Stobno

11,076

cały odcinek na terenie gminy

4.

1166P

Róża Wielka-Pokrzywnica-Szydłowo-St. Łubianka

20,288

cały odcinek na terenie gminy

5.

1167P

Gr. województwa-Róża Wlk.-Róża Mała
-do dr. nr 178

6,172

cały odcinek na terenie gminy

6.

1169P

Gr. województwa-Skrzatusz

2,499

cały odcinek na terenie gminy

7.

1170P

Gr. województwa-Skrzatusz

2,562

cały odcinek na terenie gminy

8.

1171P

Gr. województwa-Tarnowo-dr.powiatowa 
nr 1208P

5,843

cały odcinek na terenie gminy

9.

1172P

Stara Łubianka-Dobrzyca

5,666

cały odcinek na terenie gminy

10.

1173P

Zawada-Piła

3,775

cały odcinek na terenie gminy

11.

1208P

Stara Łubianka-Krępsko

7,664

cały odcinek na terenie gminy

 
VI standard 

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość (km)

Odcinek

objęty standardem

Gmina Szydłowo

1.

1070P

gr. województwa-Płytnica-Krępsko

3,788

cały odcinek na terenie gminy

2.

1174P

Dr.woj. 179-Nowy Dwór-Leżenica

(w części droga gruntowa)

3,430

cały odcinek na terenie gminy

 
Opisane standardy wyznaczają również kolejność działań Wykonawców związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.