Gmina Szydłowo

Programy Partnerskie

Projekt WARNiK
W ramach projektu „WARNiK” chcemy skutecznie rozwijać współpracę między organizacjami społecznymi i lokalnym samorządem z udziałem mieszkańców . Gmina Szydłowow jest jedną z 12 gmin z Wielkopolski biorących udział w tym programie w raz z przedstawicielami organiczacji pozarządowych.

Projekt WARNiK to:
Wielkopolska - projekt jest prowadzony na terenie 12 gmin Wielkopolski
Akademia - działania projektowe są oparte o wiedzę merytoryczną
Rzecznictwa - projekt zakłada dialog w sprawach ważnych dla mieszkańców
NGO - w proces włączone zostaną: stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa społeczne i” - podkreślające ważny element jakim jest współpraca

Kooperacji - wszystkie rozwiązania wypracowywane będą wspólnie przez przedstawicieli organizacji społecznych i urzędów z udziałem mieszkańców.
Projekt realizowany jest: od 4 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. 

Kierujemy go do:

- mieszkańców, którzy chętnie podejmą współpracę w ważnych, lokalnych  sprawach;

- lokalnych organizacji społecznych, dla których aktywność społeczna stanowi inspirację  i motywację do działania;

- samorządów miast czy gmin otwartych na rozwiązywanie kolejnych wyzwań w swoich małych ojczyznach.

 

W ramach projektu podejmować będziemy takie działania jak:

- 2-dniowe szkolenie dla rzeczników (mieszkaniec)- zakres: partycypacja społeczna, rola obywatela w społeczeństwie, rola III sektora;

- 2-dniowe szkolenie dla wszystkich uczestników danej gminy (organizacji społecznych, urzędników, mieszkańców)- zakres: zakres: współpraca trójstronna, formalne i prawne zlecanie zadań, negocjacje;

- uczestnictwo w webinarze prowadzonym przez organizację z Norwegii;

- jednodniowa wizyta w gminie będącą dobrą praktyką w zakresie współpracy organizacji społecznych z urzędem;

- doradztwo-coaching w odpowiedzi na lokalne wyzwania np. w zakresie wyszukania lokalnego lidera, analizie rocznego programu współpracy, organizacji spotkań międzysektorowych, analizie konkursów ogłaszanych dla organizacji społecznych itp.;

- promocja podejmowanych działań na obszar Wielkopolski;

- konsultacje prawników dotyczące zapisów konkursowych, zapytań.   

W ramach możliwości i zasobów Centrum PISOP, oferujemy także:

- środki na organizację lokalnego wydarzenia/happeningu, np. w postaci lokalnych targów organizacji pozarządowych;

- szkolenie dla lokalnych organizacji społecznych odpowiadającego na lokalne potrzeby np. w zakresie pisania projektów, fundraisingu, promocji działań, księgowości itd.

Wszystko po to, by ostatecznie ogłosić: konkurs z nowym zadaniem, zamówienie społecznie odpowiedzialne czy też zapytanie ofertowe wynikające z potrzeb mieszkańców.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z norweską firmą Newschool, która stanowi wsparcie przy włączaniu nowoczesnych, innowacyjnych metod pracy w grupie a także angażowaniu w kreatywną edukację.
Koordynatorką projektu jest Anna Jądrzyk - anna.jadrzyk@pisop.org.pl, 534 205 699

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.