Konkursy i wsparcie zewnętrzne dla NGO

konkursy

"Sportowe Wakacje +"

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu "Sportowe Wakacje +", krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r. Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

* Związki stowarzyszeń,
* Stowarzyszenia,
* Fundacje.

Organizacja obozu - wymagane warunki:

Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).

 Każdy obóz powinien:
a) mieć sportowy charakter,
b) trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
c) realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d) mieć charakter wyjazdowy,
e) odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
f) być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2000 - 2017, tj. w wieku od 6 do 23 lat.  Kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:

a) transport,
b) wyżywienie,
c) zakwaterowanie,
d) ubezpieczenie na czas obozu,
e) wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
f) wynajem obiektów sportowych,
g) działania kulturalne (tj. tylko i wyłącznie aktywności polegające na wyjściu do kina, teatru, muzeum, (innej instytucji kultury), zwiedzaniu zabytków - dofinansowanie obejmuje koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika).

6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.

7. Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.

8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.

9. Wkład własny Organizatora musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

* ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
* już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
* jest realizowany w tym samym miejscu i terminie co inny obóz tego samego Organizatora, na który otrzymał on dofinansowanie ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

* Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
* Ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe Organizatora.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. 

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/


Potańcówki Wiejskie

 Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił program Potańcówki Wiejskie. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi. W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:
- koła gospodyń wiejskich,
- ochotnicze straże pożarne,
- organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
- samorządowe instytucje kultury.

Założeniem programu jest upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa oraz utrwalenie lokalnego repertuaru muzyki wiejskiej, dlatego też warunkiem uczestnictwa jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki. Nabór wniosków rozpoczyna się 22 maja i będzie trwał do 16 czerwca 2023 r.

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej
niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł.

Więcej informacji na stronie: https://nikidw.edu.pl/2023/05/16/narodowy-instytut-kultury-i-dziedzictwa-wsi-oglasza-program-potancowki-wiejskie/


FLORIANY 2023

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu FLORIANY 2023. Można je wysyłać do 30czerwca 2023 roku. Kapituła Konkursowa będzie oceniać prospołeczne inicjatywy OSP zrealizowane w latach 2021-2022. Celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na
rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami takimi jak:

* jednostki samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiaty i województwa * placówki i instytucje (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne)
* organizacje pozarządowe

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia oraz projekty dotyczące takich obszarów jak:

* Infrastruktura przestrzeni publicznej,
* Ochrona środowiska i ekologia,
* Edukacja,
* Sport, rekreacja i turystyka,
* Kultura i tradycja,
* Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna,
* Kategoria specjalna.

Uczestnicy mogą zgłosić do udziału w Konkursie więcej niż jeden projekt/inicjatywę w różnych kategoriach konkursowych. Zgłaszany projekt może być przyporządkowany tylko do jednej kategorii konkursowej. 

Więcej informacji na stronie: https://zosprp.pl/2023/05/05/wystartowala-v-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-na-najlepsze-inicjatywy-dla-spolecznosci-lokalnych-z-udzialem-osp-i-samorzadow-floriany/


"ORLEN dla Strażaków"

Fundacja Orlen ogłosiła nabór wniosków w programie grantowym "ORLEN dla Strażaków". W puli są 3 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenie osobiste strażaków. O dofinansowanie mogą ubiegać się ochotnicze oraz zawodowe jednostki straży pożarnej.

Zgodnie z regulaminem pieniądze można przeznaczyć na zakup:

 • sprzętu przeciwpożarowego;
 •  sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
 •  sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
 •  sprzętu ratownictwa medycznego;
 •  sprzętu ratownictwa chemicznego;
 •  sprzętu ratownictwa ekologicznego;
 •  sprzętu ratownictwa wysokościowego;
 •  sprzętu łączności;
 •  wyposażenia osobistego strażaków.

Pieniędzy nie można wydać na bieżącą działalność jednostki wynagrodzenia oraz bezpośrednią pomoc finansową. Środków nie można przeznaczyć na refundację działań, które zostały już zrealizowane.

Projekt, którego dotyczy wniosek złożony w programie, musi być zrealizowany w okresie pomiędzy 02.11.2023 r. a 30.04.2024 r. Wnioski można składać do 24 lipca 2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx


"Ochotnicy Naszej Gminy"

Ochotnicy Naszej Gminy to konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję oraz zwiększenie świadomości, wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej w zakresie ratowania życia i zachowania bezpieczeństwa.  W konkursie udział mogą wziąć Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego.

Uwaga! W II edycji Ochotnicy Naszej Gminy nie mogą wziąć udziału grantobiorcy z poprzedniej edycji.


W II edycji programu wygra maksymalnie łącznie 60 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

* 30 projektów na kwotę do 15 000,00 zł brutto
* 30 projektów na kwotę do 25 000,00 zł brutto


Dofinansowanie może być przeznaczone na:

1. Zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją zaplanowanych działań w ramach Projektu z poniższych kategorii: - wyposażanie indywidualne i środki ochrony indywidualnej; - pompy pożarnicze; - armatura i osprzęt pożarniczy; - sprzęt i narzędzia ratownicze i pomocnicze; - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności; - sprzęt ratownictwa medycznego, wodnego i przeciwpowodziowego, drogowego i technicznego, chemicznego, ekologicznego i wysokościowego. 
2. Materiały/pomoce/gadżety potrzebne do realizacji zajęć/pokazów (np. pierwszej pomocy, zachowania w razie wypadku samochodowego czy wybuchu pożaru), max. 1000,00 zł brutto - koszt nieobowiązkowy; 
3. Usługa księgowa, związana z Projektem, max. 500,00 zł brutto - koszt nieobowiązkowy; 

Więcej szczegółów: https://www.fundacja.bgk.pl/ochotnicy-naszej-gminy/


"Fajna Ferajna" 

"Fajna Ferajna" to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować działania integrujące o różnej tematyce, dla dzieci lub młodzieży od 7 do 18 lat. Zajęcia są przewidziane zarówno dla uczestników
pełnosprawnych jak i tych z różnymi niepełnosprawnościami.

Celem programu jest włączenie uczniów z różnymi sprawnościami w życie grupy rówieśniczej, na zasadzie równości praw i obowiązków, a także zapewnianie im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Taka integracja przyniesie korzyści dzieciom sprawnym i dzieciom z niepełnosprawnościami. Celem jest również usprawnienie komunikacji pomiędzy rówieśnikami oraz kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw takich jak: akceptacja, wrażliwość, szacunek i współpraca z innymi.

Konkurs skierowany jest do:

* fundacji;
* stowarzyszeń;
* bibliotek publicznych;
* domów kultury;
* gmin (jednostki samorządu terytorialnego);
* publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym specjalnych).

Projekty powinny być realizowane w gminach do 100 tys. mieszkańców, na terenie Polski.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 1. Przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze integrującym, w formie warsztatów, zajęć np.: - Zajęcia z uwzględnieniem gier i zabaw integrujących - Arteterapia - działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne) - Zajęcia sportowe, ruchowe - Muzykoterapia - Choreoterapia - Wspólne wyjścia, wycieczki edukacyjne - Cykliczne uroczystości kalendarzowe (Walentynki, Andrzejki, Bal Karnawałowy itp.)
 2. Zatrudnienie specjalistycznej kadry;
 3. Zatrudnienie dodatkowej opieki nad dziećmi;

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 25 000,00 zł brutto.

Więcej szczegółów: https://www.fundacja.bgk.pl/fajna-ferajna/


Zdjecie-aktualnosc

"Zielona Ławeczka"

Mieszkańcy miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców mogą wziąć udział w IX edycji projektu "Zielona Ławeczka". Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Wsparcie można otrzymać na Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki (złożony z mieszkańców danego osiedla) mini-ogrodu (terenu z zielenią) z "zieloną ławką" i (opcjonalnie) z obiektem retencji. Grant może być przeznaczony na zakup materiału roślinnego, podłoża, ławki i innych elementów do aranżacji miniogrodów oraz elementy potrzebne do
stworzenia obiektu mikroretencji. Obowiązkowym wyposażeniem miniogrodu jest ławka z oparciem i podłokietnikami.

Miniogrody powinny być projektowane i pielęgnowane w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń ma być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich. Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty lub samorządy) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców. Zespół konkursowy składa się z grupy min. 5 osób.
Zespół powinien pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy zarządcę terenu. Do konkursu nie może zostać zgłoszony teren osiedlowy, które został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich
edycji konkursu Zielona Ławeczka.

Więcej szczegółów: https://zielonalaweczka.pl/nowa-edycja/


logo-WSO-768x409 

Rozpoczął się kolejny nabór do programu Wzmocnij Swoje Otoczenie. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2023 roku. W programie mogą brać udział samorządy i ich jednostki organizacyjne (m.in. przedszkola, szkoły, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej) oraz organizacje pozarządowe.

Granty w wysokości do 20 tys. zł, mogą otrzymać projekty odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności oraz poprawiające jakość życia mieszkańców. Podobnie jak w latach ubiegłych swoje pomysły można zgłaszać w jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne oraz zdrowie.

Więcej na stronie: https://wzmocnijotoczenie.pl/2023/03/rusza-iv-edycja-programu-wzmocnij-swoje-otoczenie-pse-przekaza-ponad-45-mln-zl-na-projekty-spoleczne-2/


"Tu mieszkam, tu zmieniam EKO"

Fundacja Santander ogłosiła nabór wniosków do ogólnopolskiego programu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO". W tegorocznej edycji 20 najlepszych projektów ekologicznych może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach projektów mogą powstać np.: mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, ogrody deszczowe i wiele innych pomysłów z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.  Jury konkursu doceni szczególnie oryginalne inicjatywy ekologiczne, wynikające z potrzeby społecznej. Ważne jest, by projekt był realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce było przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

W 2023 roku odbędą się 4 edycje konkursu. Wnioski przyjmowane będą w terminach:

* I termin - od 1 marca do 31 marca 2023 roku
* II termin - od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku
* III termin - od 1 lipca do 30 września 2023 roku
* IV termin - od 1 października do 11 grudnia 2023 roku

Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola. Projekt powinien być skierowany do dzieci lub młodzieży do 20 roku życia. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w ciągu roku. Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.santander.pl/2023/03/01/nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko-2/


"Sportowa Natura"

7 marca wystartowała kolejna edycja konkursu "Sportowa Natura". Lasy Państwowe łącza siły z klubami sportowymi i wspólnie zachęcają do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Najciekawsze pomysły będą nagrodzone kwotą 10 tys. zł. Aby wziąć udział w konkursie, klub musi zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także korzystanie z produktów lasu.

Kryterium wyboru będzie zakres proponowanych działań promocyjnych. Najwyżej premiowane będą te o jak najszerszym zasięgu promocyjnym. Takie inicjatywy zostaną nagrodzone dofinansowaniem w wysokości 10 000 zł.

Wnioski w konkursie można składać do 30 września 2023 roku.

Wnioski będą rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora, w zakładce dedykowanej konkursowi. Ostatnim etapem przed realizacją proponowanego działania będzie podpisanie stosownej umowy między organizatorem a uczestnikiem konkursu. 

Więcej informacji na stronie: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/201esportowa-natura201d-odslona-2023


 ARCHIWUM_OGŁOSEŃ_2023_r 

 
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.