Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
śnieg
-2°C
Powróć do: Otwarty Konkurs Ofert

Nabór Członków do Komisji Konkursowej

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Komunikat z dnia 13.07.2023                                                                                        

 Wójt Gminy Szydłowo, działając na podstawie art. 15, ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Szydłowo, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

 W skład komisji mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

(a)   są obywatelami Rzeczypospolitej Polski i korzystają w pełni z praw publicznych,

(b)   nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

(c)   akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności,

(d)   wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert.

 Zadania komisji konkursowej:

(a)   ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia,

(b)   zaopiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem warunków określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy oraz wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

(c)   proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

Komisja konkursowa ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych w przypadku, gdy:

(a)   żadna z organizacji nie wskaże kandydata,

(b)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,

(c)   powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.

Każdy członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego braku powodów do wykluczenia zgodnie z art. 24 § 1 ust. 1 KPA.

 Osoby wybrane do udziału w pracy komisji, przed przystąpieniem do oceny ofert zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz postanowieniami Uchwały Rady Gminy dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”  

 

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 24 lipca 2023 roku, do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu, UG Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie jego obrazu elektronicznego na adres: spoleczenstwo@szydlowo.pl

Dokumenty:

Formularz_zgłoszeniowy_Kandydata

 Formularz_zgłoszeniowy_Kandydata 


  Zarządzenie_Nr 60/2023 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szydłowo w 2023 roku. 

Zarządzenie  Nr 128/2023 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szydłowo w 2023 roku 

 

 

Pliki do pobrania:

Klauzula Informacyjna
Format: docx, 25.17 kB
Formularz Zgłoszeniowy Kandydata
Format: docx, 17.1 kB
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok