Gmina Szydłowo
Powróć do: Ochrona środowiska

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Szydłowo, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Szydłowo celem okazania:

1.     zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

2.     dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Szydłowo od marca br. rozpoczęli kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Szydłowo.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Szydłowo. 

Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie https://szydlowo.pl/wykaz-przedsiebiorcow-uprawnionych-do-swiadczenia-uslug-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywo.html

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519  ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500 - 5000 zł.

 

Uwaga:

1.     Każdy właściciel nieruchomości który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  2022 r., poz. 2519 ze zm.)).

2.     Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.

3.     Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu.

Liczymy, że narzucone przez Ustawodawcę kontrole przebiegną sprawnie, przy dobrej współpracy z Państwem oraz wykażą jak najmniejsze nieścisłości. Szeroko rozumiana ochrona środowiska stała się w Naszej strategii rozwoju jednym z kluczowych założeń. Niewątpliwie szczelna gospodarka ściekowa nieemitująca nieczystości ciekłych do środowiska wpisuje się  w Nasze hasło „Zielone Wrota Północnej Wielkopolski”.       

Jeżeli mają Państwo wiedzę o nieścisłościach w swoich domowych instalacjach oraz dokumentach, prosimy o niezwłoczne przystąpienie do unormowania sytuacji. 

 

Więcej informacji udzielą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska tel. 67 211 55 32, pokój nr 8. 

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych

1.     Czy każdy mieszkaniec zostanie skontrolowany? 
Tak, kontroli podlegają właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnię ścieków.

2.     Czy jeśli mam faktury i dowody zapłaty czy to wystarczy do kontroli? 
Nie, podczas kontroli należy przedłożyć zarówno dowody uiszczania odpłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych, a także umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości. 

3.     Kto powinien zawrzeć umowę na wywóz nieczystości ciekłych?  
Umowa na wywóz nieczystości ciekłych powinna być zawarta przez właściciela nieruchomości.

4.     Co mi grozi jeśli nie przedstawię dokumentów? 
Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500-5000zł .

5.     Gdzie znajdę wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych?
Wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie Urzędu Gminny Szydłowo: https://szydlowo.pl/wykaz-przedsiebiorcow-uprawnionych-do-swiadczenia-uslug-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywo.html

6.     Z jakich przepisów wynika kontrola?
Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanej umów i dowodów uiszczania opłat za usługi,

7.     Mam więcej pytań- gdzie znajdę pomoc? 
Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska pod nr tel. 67 211 55 32, pokój nr 8.

Wykaz uprawnionych podmiotów znajduje się TUTAJ

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 39/2023
Format: pdf, 392.79 kB