Poniedziałek, 02 października 2023
Imieniny: Sława, Dionizy, Teofil
pochmurno
14°C
Powróć do: Ochrona środowiska

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Usuwanie drzew i krzewów

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD WNIOSKODAWCY

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i/lub krzewów(osoby fizyczne),

2. Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew i/lub krzewów (osoby prawne),

3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością,

4.Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego,

5. Oświadczenie wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

6. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości (osoby prawne),

7.Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzew lub krzewów na nieruchomości (osoby fizyczne).

 

TERMIN I TRYB REALIZACJI ODPOWIEDZI

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia - w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku złożenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew - w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia dokonuje się oględzin drzew/a,  terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do usunięcia drzew/a. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w powyższym terminie.

 

WYMAGANE OPŁATY

Zwolniono z opłaty skarbowej z tytułu złożenia wniosku lub zgłoszenia.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Ochrony Środowiska

Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo

Biuro nr 15, tel. 67 2115536

 

UWAGI

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

oraz krzewu, którego powierzchnia nie przekracza 25 m2.

2.W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok