Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
śnieg
-2°C
Powróć do: Ochrona środowiska

Opłata Retencyjna

 Nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz 1566 ze zmianami) nakłada na samorząd lokalny obowiązek ustalenia opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 
            Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.
 
            Zgodnie z art. 269 ust. 1. ustawy Prawo wodne opłatę za usługę wodną uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wskazuje, że wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana trwale, w sposób uniemożliwiający naturalną retencję wód opadowych oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.
 
            Sposób obliczania opłaty za usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy, z którego  wynika, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
 
            Opłatę za zmniejszoną naturalną retencję terenową ustala Wójt Gminy Szydłowo w formie informacji, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy Urzędu Gminy Szydłowo w terminie 14 dni od dnia, w którym mu ją doręczono.
 
            Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
 
            Jednostkowe stawki opłat, zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502), wynoszą:
bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
 
            Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
 
            Na podstawie art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Wójtowi Gminy w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
 
            Oświadczenia należy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich i przesłać na adres: Urząd Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Szydłowo.
 
Na podstawie złożonego oświadczenia tut. organ prześle stosowną informację naliczającą opłatę.
 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 67/211 55 36.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie
Format: pdf, 505.38 kB
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok