Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
śnieg
-2°C
Powróć do: Ochrona środowiska

Q&A - odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. odpadów

 

1. Czy w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami trzeba zmienić deklarację "śmieciową"?

W 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 31,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. O wszelkich zmianach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy są informowani listownie.  Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zgłosili fakt kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, zastosowane jest częściowe zwolnienie od opłaty i wynosi ono 1,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc. W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wynosi 30,00 zł od osoby."

 

2. Co zrobić żeby skorzystać z ulgi za kompostowanie?

Warunkiem zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której należy zaznaczyć kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowym kompostowniku.

Deklaracje można złożyć:

  • osobiście lub poprzez operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub pliku tekstowego na adres: urząd@szydlowo.pl, podpisanym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

W przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez Operatora.

 

3. Co z numerem konta – pozostaje ten sam, czy będzie nowy?

Rachunek bankowy, na który mieszkaniec musi dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie. Każdy mieszkaniec ma przypisany indywidualny rachunek na który dokonuje opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

4. Jak prawidłowo płacić za śmieci?

Opłaty uiszczać należy na otrzymany z Urzędu Gminy Szydłowo indywidualny rachunek bankowy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

  • do 15 stycznia uiszczamy opłatę za grudzień,
  • do 15 lutego uiszczamy opłatę za styczeń,
  • do 15 marca uiszczamy opłatę za luty,
  • analogicznie do pozostałych miesięcy.

 

5. Zwiększyła mi się liczba domowników (urodzenie dziecka, nowi domownicy); zmniejszyła mi się liczba domowników (śmierć, zmiana miejsca zamieszkania). Co zrobić?

Każda zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość wymaga zgłoszenia – należy wówczas złożyć deklarację ze zmianą liczby osób do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych. Podobnie zgłoszenia wymaga sprzedaż nieruchomości czy też zmiana miejsca zamieszkania.

W przypadku śmierci mieszkańca maksymalny czas na zgłoszenie tego faktu to 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

6. O której trzeba wystawić pojemniki na śmieci / worki z odpadami selektywnymi, żeby zostały odebrane?

Pojemniki / worki z odpadami należy wystawić przed bramę / furtkę posesji najpóźniej do godz. 6.00 w dniu odbioru odpadów.

 

7. Do kogo zgłosić sytuację, jeśli operator nie odbierze pojemników / worków w wyznaczony dzień?

Brak odbioru odpadów można zgłosić do Urzędu Gminy Szydłowo w formie pisemnej, telefonicznej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Można to również zrobić za pomocą aplikacji mobilnej Gminy Szydłowo (Mapa potrzeb -> Nieodebrane odpady komunalne) opisująć zdarzenie.

Gmina Szydłowo przejmie od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

Referat Ochrony Środowiska nr tel. 67 211 55 32  

email: urzad@szydlowo.pl, odpady@szydlowo.pl

 

8. Nie mam jeszcze naklejki z numerem na pojemniku – do kogo się zgłosić?

Pojemnik na odpady zmieszane, w które wyposażona zostaje nieruchomość przez Urząd Gminy Szydłowo, musi być oznaczona naklejką z numerem. W przypadku braku takiej naklejki fakt ten należy zgłosić do Urzędu Gminy Szydłowo, a konkretnie do Referatu Ochrony Środowiska.

 

9. Co zrobić jak kupiłam swój pojemnik na śmieci segregowane?

Papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i bioodpady segregujemy do worków w odpowiednich kolorach. Worki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów można odbierać w Urzędzie Gminy Szydłowo. Worki dostarcza również Operator odbierający odpady.

Chęć gromadzenia odpadów selektywnych w pojemnikach  w odpowiednich kolorach należy zgłosić do Urzędu Gminy Szydłowo tj:

  • niebieski na papier
  • żółty na metale i tworzywa sztuczne
  • zielony na szkło
  • brązowy na bioodpady.

Pojemniki te również muszą zostać oznaczone nakleją z odpowiednim numerem. W przeciwnej sytuacji nie będą one odbierane przez Operatora.

 

Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Referatem Ochrony Środowiska:

tel. 67 211 55 32 / 67 211 55 26

e-mail: odpady@szydlowo.pl / komunalka@szydlowo.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok