Bezpieczeństwo i porządek publiczny

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
Walka z alkoholizmem i wandalizmem w miejscach publicznych 
Działania Profilaktyczne – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomani.
59  

Przeciwdziałania przemocy domowej 

„Siła i moc jest w rodzinie"
• Działanie 1. Promocja działań projektowych – 50 plakatów
• Działanie 2. Działania mające na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej – 1 800 folderów, konferencja „Jak skutecznie pomagać – refleksja interdyscyplinarne”, w której udział wzięły 94 osoby, spotkanie po konferencji Sędzi Anny Marii Wesołowskiej z uczniami szkół, w którym udział wzięło 251 uczniów, koncert i festyn, w których udział wzięło ok. 1 000 osób, 3 wykłady dla rodziców, w których udział wzięło 165 osób
• Działanie 3. Działania edukacyjne nakierowane na rodziny z dziećmi mające na celu zdobycie przez rodziców wiedzy z zakresu prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej – warsztaty dla rodziców dla 15 osób (odbyło się 10 spotkań po 3 godziny)
• Działanie 4. Działania skierowane dla seniorów z gminy Szydłowo – spotkania po 2 godziny w dwóch grupach,
w których uczestniczyło 29 seniorów z Dziennego Domu Seniora.


2 009 zł – kwota przeznaczona na zakup 12 oklejonych pojemników na odpady ze środków Młodzieżowej Rady
Gminy Szydłowo.


ZDROWIE

Realizowane akcje i promocje profilaktyczne:

• edukacja i wczesne wykrywanie osteoporozy,
• szczepionki dla dziewczynek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
• profilaktyka czerniaka (działania edukacyjne dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych)
• bezpłatne badania mammograficzne
• bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego + działania promująco-informacyjne
• bezpłatne badania USG aorty brzusznej
• promocja i zachęcanie do wykonywania szczepień ochronnych przeciw grypie.

Ponadto:
• udział w zbiórkach krwi,
• w okresie pandemii działania promująco-informacyjne oraz udostępnienie miejsca na mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19 podczas imprezy gminnej.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Covid 2019
Rok 2020 upłynął pod trudnym wyzwaniem w zakresie walki z wirusem Covid 19 gdzie zachodziła konieczność zamykania szkół, urzędu oraz podległych jednostek. Wymagało to zaangażowania wszystkich pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Działania:
• Akcja szyjemy maseczki (10 000 szt. uszytych maseczek wielokrotnego użytku dostarczane przez organizacje poza-
rządowe, sołtysów i druhów OSP)
• doposażanie jednostek OSP w środki ochrony indywidualnej do walki z Covid 19
• dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych (uruchomiona infolinia do zgłaszania potrzeb)
• kampania edukacyjna – rozwożenie do gospodarstw domowych na terenie gminy ulotek informacyjnych dotyczących szczepień (11 wyjazdów OSP) Gminny Ośrodek Pomocy w Szydłowie organizował pomoc w następującej formie:
• telefoniczne wsparcie mieszkańców,
• pomoc żywnościowa dla osób przebywających na kwarantannie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (dostarczyli strażacy z OSP Szydłowo),
• organizacja zakupu żywności dla rodzin przebywających na kwarantannie przez pracowników socjalnych,
• zakup i dowóz leków dla seniorów.

Współpraca GOPS z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile, Posterunkiem Policji w Szydłowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Szydłowie. Współpraca ta dotyczyła głównie organizowania wsparcia dla osób przebywających na kwarantannie.

Organizacja pracy Urzędu w czasie pandemii: 

Urząd Gminy Szydłowo funkcjonował w sposób ciągły, bez przerw.

• wprowadzone zostały obostrzenia i obowiązki dla osób wchodzących do budynku Urzędu (dezynfekcja rąk, noszenie rękawiczek gumowych, noszenie maseczki, zakrywającej nos i usta, pomiar temperatury ciała)
• wstrzymano możliwość osobistego załatwienia niektórych spraw w biurach i swobodne poruszanie się po budynku
Urzędu
• wyznaczono punkt obsługi, gdzie pracownicy merytoryczni prowadzili obsługę osób przychodzących do Urzędu w celu załatwienia spraw
• zamontowano domofon, aby można było zgłosić chęć rozmowy z danym pracownikiem, który zejdzie do punktu
obsługi
• ustawiona została skrzynka podawcza, do umieszczania dokumentów/pism/wniosków, które poddawane były obowiązkowej 24 godzinnej kwarantannie
• część pracowników pracowała w formie pracy zdalnej lub w trybie rotacyjnym.

Był to dla wszystkich trudny czas. Pracownicy Urzędu pomimo niecodziennej sytuacji wykonywali swoje obowiązki.
Mogliśmy też liczyć na wyrozumiałość większości naszych mieszkańców oraz osób z zewnątrz. Dziś możemy stwierdzić, że podołaliśmy wyzwaniu, a podejmowane działania organizacyjne sprawdziły się i pozwoliły zapewnić ciągłość działania

Urzędu w czasie epidemii.

Działalność szkół w czasie pandemii:

• nauka w systemie zdalnym (określona regulaminem) w roku szkolnym 2019/2020 przez 4 miesiące, w roku szkolnym 2020/2021 przez 7 miesięcy i w roku szkolnym 2021/2022 przez 2 miesiące,
• obowiązywały zasady reżimu sanitarnego,
• w systemie zdalnym szkoły korzystały z platformy Office365 oraz jej aplikacji, a z uczniami i rodzicami komunikowano się dodatkowo przez aplikacje zawarte w systemie Librus i Vulcan,
• uczniowie mogli skorzystać z wypożyczonego sprzętu (notebooków i laptopów z kartami do Internetu),
• nauczyciele modyfikowali i dostosowywali wymagania edukacyjne dla uczniów do specyfiki zdalnego nauczania,
• konsultacje i uroczystości prowadzone były online,
• zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne prowadzone były po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami: stacjonarnie lub hybrydowo;

Trudności z jakimi mierzyli się uczniowie i nauczyciele: brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i rówieśnikami, niechęć do nauki zdalnej i brak motywacji, problemy z koncentracją na lekcjach, trudności w weryfikowaniu poziomu wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie nauki, problem z dostępem do Internetu.

Anomalia pogodowe

Orkan Eunice spowodował długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej skutkujące długotrwałymi przerwami w dostawach wody i odbioru ścieków.
• wzmożona praca jednostek OSP
• komunikaty ostrzegawcze na bieżąco publikowane na stronie gminy oraz Facebook’u,
• robocze spotkanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowujące działania związane z analizą działań i usuwaniem skutków Orkanu,
• w ramach modernizacji Wojewódzkiego Systemu Ostrzegania zakupiono, zamontowano i uruchomiono zespół nadawczo-odbiorczy w celu zapewnienia jednolitego systemu łączności na poziomie gmina-powiat-województwo.

Nikt nie przypuszczał, że zdarzenie będzie miało tak szeroką skalę, jednakże niedociągnięcia i niedomagania pozwoliły wyciągnąć konstruktywne wnioski, które wykorzystane będą w przypadku wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Jodek potasu „Plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem gminy Szydłowo”

Stabilny jod dystrybuowany w postaci tabletek jodku potasu, przeznaczony jest do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej.
Gmina Szydłowo otrzymała 15 300 szt. tabletek jodku potasu do dystrybucji wśród mieszkańców gminy (liczba zabezpieczająca wszystkich mieszkańców do 60 roku). Przygotowany został „Plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem”, w którym określono zadania osób funkcyjnych, zadania osób bezpośrednio odpowiedzialnych za uruchomienie punktów dystrybucji oraz zasady wydawania.
Wyznaczono 10 punktów dystrybucji (w świetlicach wiejskich i remisie) oraz punkt mobilny na bazie jednostki OSP
w Skrzatuszu.
Na chwilę obecną nie ma zagrożenia. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu i komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Dodatkowo w Gminie Szydłowo odbyło się spotkanie dotyczące planowanych ćwiczeń w zakresu zarządzania kryzysowego, w zakresie dystrybucji tablet jodku potasu w razie wystąpienia zdarzeń radiacyjnych, a następnie zorganizowano praktyczne ćwiczenie, które pozwoliło na stwierdzenie, że punkty dystrybucji są przygotowane na takie zdarzenie, chociaż pewne kwestie wymagają doprecyzowania i uszczegółowienia.

Wojna w Ukrainie

Inwazja sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w dniu 24.02.2022 spowodowała, iż na terytorium Rzeczypospolitej Polskie został wprowadzony trzeci stopień alarmowania CRP (CHARLIE-CRP). Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ponadto na terenie całego kraju wprowadzony został drugi stopień alarmowy BRAVO – realizacja przedsięwzięcia polegała na przekazaniu informacji do publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz pracownikom Urzędu o wprowadzeniu
całodobowych dyżurów w zakresie incydentów-ataków cybernetycznych.

Podjęte działania w zakresie wsparcia mieszkańców Ukrainy:
• zbiórka darów dla Ukrainy
• paczki pomocowe dla zamieszkałych w Gminie Szydłowo obywateli Ukrainy (46 pakietów pomocowych na które składało się 370 kartonów)
• licytacji darów i zbiórka pieniędzy na Pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża podczas
Gali Noworocznej, Koncertu Gospel „Oh Happy Day” oraz Koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (zebrano 6 783 zł)
• zbiórka zabawek dla dzieci Działania szkół skierowane na pomoc dla uchodźców z Ukrainy
• Pomoc psychologiczna i zajęcia integracyjne dla dzieci
• Wyposażenie dzieci w przybory szkolne
• Pomoc materialna dla dzieci i ich rodziców (zbiórka pieniędzy, ubrań, środków czystości, materiałów szkolnych)
• Współpraca z Gminą Szydłowo i CARITAS
• Kiermasze ze zbiórką pieniędzy („Pączki dla Ukrainy”, „Słodki Kiermasz” – Szydłowo)
• Dostosowanie zajęć szkolnych (metod pracy, wymagań) do potrzeb dzieci
• Dodatkowe zajęcia j. polskiego dla dzieci i dorosłych
• Pomoc w załatwianiu spraw w urzędach oraz w szukaniu pracy dla dorosłych

Działania GOPS skierowane na pomoc dla uchodźców z Ukrainy:
• Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy
(68 złożonych wniosków, 303 520 zł kwota świadczeń)
• Świadczenie jednorazowe pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (84 osoby, kwota 25 200 zł) 

Koordynacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłat dodatków niwelujących skutki inflacji oraz wysokie koszty ogrzewania gospodarstw domowych. Celem dodatków jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz wysokiego poziomu inflacji, a w konsekwencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

61 
 


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Szydłowo


 261

• Stawka ekwiwalentu w 2018 roku za udział w działaniach wynosiła 12 zł/h.
• Za udział w szkoleniach i ćwiczeniach w latach 2018-2023 stawka wynosiła 8 zł/h.
• Od 2022 roku nastąpiła zmiana, dzięki której stawka naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę.

461 
 

342 139 zł – całkowita kwota wypłaconego ekwiwalentu dla strażaków ratowników za udział w działaniach w latach 2019-2023
758 095 zł – kwota przeznaczona na zakup nowego sprzętu
125 651 zł – kwota przeznaczona na remonty

Nowe samochody

W roku 2019, dokonano przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pokrzywnica, który do tej pory służył w jednostce OSP Szydłowo.

W 2022 roku miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Róży Wielkiej.

61_(1) 
 

• Przeprowadzanie kampanii medialnych promujących działalność strażacką
• Otwartość na zabezpieczanie wkładów własnych do dofinansowań oraz pomoc przy pisaniu i rozliczaniu projektów
• Wymiana urządzeń alarmowych na nowoczesne syreny elektroniczne szczelinowe (wartość 121 500 zł, w tym dofinansowanie 82,6%)

Doposażenie w sprzęt jednostek OSP i remonty remiz strażackich
• 6 x motopompa
• 32 x mundur
• 8 x hełm
• 16 x czapka
• 17 x rękawice
• 20 x kominiarka
• 17 x wąż
• 21 latarka
• 108 – pozostałe zakupione sprzęty, wyposażenie strażaków i remiz strażackich

Oprócz wyposażenia w nowy sprzęt jednostek OSP warto wyróżnić także:

OSP Skrzatusz – wykonano kompleksową instalacje odgromową budynku remizy OSP

OSP Róża Wielka – pozyskano nowy samochód, wykonano termomodernizację remizy (wartość inwestycji – 75 893,50zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu – 39,53% (30 000 zł))

OSP Szydłowo – pozyskano nowy samochód Renault D16 4x4/Szczęśniak GBA 3/, pompę pływającą mamut, aparaty ODO oraz ciężki zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego LUKAS, dostarczono 4 nowe motopompy, docieplono stropodach remizy, wykonano malowanie elewacji oraz podbitki budynku remizy

OSP Pokrzywnica – dostarczano motopompę pożarniczą Tohatsu 16/8.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.